miércoles, 8 de febrero de 2012

Artículos de don Armand de Fluvià (V): Els arxius secrets de les corporacions nobiliàries

Nueva entrega de la serie de artículos de don Armand de Fluvià, esta vez sobre la necesidad de publicidad de los archivos de las corporaciones nobiliarias.

ELS ARXIUS SECRETS DE LES CORPORACIONS NOBILIÀRIES


L’any 1956, al núm. 15 de la revista Hidalguía, el seu director, Vicente de Cadenas y Vicent, publicà un article editorial amb el títol Imprescindibilidad de publicar las pruebas genealógicas y nobiliarias por las respectivas corporaciones. Això venia a tomb pel fet que gairebé totes les corporacions nobiliàries, per no dir totes, tenen un especial i inexplicable interès a mantenir en el màxim secret les proves genealògiques (principalment les partides sacramentals) i nobiliàries presentades pels cavallers i les dames ingressats. Dic ‘inexplicable’, perquè el més lògic i evident és que passés tot el contrari: que anualment fossin publicades o es permetés l’accés -amb la corresponent autorització i amb els requisits generals de tot arxiu públic- per tal que tothom veiés que aquelles genealogies i aquelles proves de noblesa són incontestables o hom hi pogués descobrir anomalies o falsificacions que haguessin passat desapercebudes pels fiscals de les corporacions. El prestigi de les entitats que ho fessin, o ho permetessin, pujaria amb escreix perquè, d’aquesta manera, es faria evident llur interès per la veritat i l’autenticitat. Tots sabem que, a gairebé totes aquelles corporacions, hi ha ingressat, al llarg dels temps, una quantitat no menyspreable de falsos nobles. Els uns, perquè ells mateixos han falsificat la documentació, i els altres, pel fet que ‘genealogistes’ sense escrúpols els han donat gat per llebre. És evident que els primers mereixen l’expulsió i els segons, prèviament advertits, el consell que cap individu de la mateixa família no hi tornarà a ingressar. Aquesta seria la millor manera de recuperar el prestigi de seriositat i rectitud que, per la seva pròpia naturalesa, han de tenir aquestes associacions.


Sostenia Vicente de Cadenas, que “La publicació de les proves és l’únic referendament formal que avui dia pot existir, puix que hom hi proporciona unes dades que molt difícilment es podrien amagar, en el cas d’haver estat deformades, alterades o manipulades. Aquesta és una realitat irrefutable, com ho és que la publicació de les proves no pot causar dany a ningú que tingui la consciència tranquil·la. No veig l’existència de cap raó per a continuar amb aquests misteris d’arxivar els expedients sense que puguin ésser coneguts. Tot això té quelcom de tenebrós i, com a tal, dóna lloc a comentaris, dubtes i murmuracions [...] per això la precisió i la necessitat, per a garantia i seguretat de la pròpia corporació, de publicar les proves de genealogia i de noblesa de llurs membres i de relegar a l’oblit els articles, si és que existeixen, de llurs respectius Reglaments o Ordenances, que ho prohibeixen [...] altrament, estan cavant la fossa on enterrar l’Estat [es refereix a l’estat noble] que fins avui ha donat més glòria a la pàtria. Possiblement, l’única manera de salvar-lo sigui la de mostrar públicament les proves genealògiques i nobiliàries de cada interessat, no per a la seva vanitat, sinó per tal que, en cas de falles, alteracions o deformacions, pugui sorgir, a la manera d’un fiscal, qui corregeixi la condició d’aquell que, d’una manera abusiva, utilitza el que no li correspon”.


Des d’aleshores, no conec cap corporació nobiliària que hagi seguit aquests bons consells a favor del seu prestigi i el nombre de falsaris s’hi continua escolant. La reacció d’alguns ha estat fins i tot la contrària: han donat veu i ascens a algun falsificador i han culpabilitzat aquells que, com jo mateix, han fet públiques les falsificacions ("Paratge", 16, 2003).


LOS ARCHIVOS SECRETOS DE LAS CORPORACIONES NOBILIARIAS


El año 1956, en el número 15 de la revista Hidalguía, su director, Vicente de Cadenas y Vicent publicó un artículo editorial con el título Imprescindibilidad de publicar las pruebas genealógicas por las respectivas corporaciones. Esto venía a cuenta por el hecho de que casi todas las corporaciones nobiliarias, por no decir todas, tienen un auténtico e inexplicable interés por mantener en secreto las pruebas genealógicas (principalmente las partidas sacramentales) y nobiliarias presentadas por los caballeros y damas ingresados. Digo “inexplicable” porqué lo más lógico y evidente es que pasase todo lo contrario: que anualmente fuesen publicadas o se permitiese el acceso –con la correspondiente autorización y con los requisitos generales de todo archivo público- para que todo el mundo viese que aquellas genealogías y aquellas pruebas de nobleza son incontestables o que pudieran descubrirse anomalías o falsificaciones que hubieran pasado desapercibidas a los fiscales de las corporaciones. El prestigio de las entidades que lo hicieran, o que lo permitieran, subiría considerablemente porqué, de esta manera, se haría evidente su interés por la verdad y la autenticidad. Todos sabemos que, en casi todas aquellas corporaciones ha ingresado, a lo largo del tiempo, una no menospreciable cantidad de falsos nobles. Unos, porqué ellos mismos han falsificado la documentación, y otros por el hecho de que “genealogistas” sin escrúpulos les han dado gato por libre. Es evidente que los primeros merecen la expulsión y los segundos, previamente advertidos, el consejo que ningún individuo de la misma familia no volverá a ingresar- Esta sería la mejor manera de recuperar el prestigio de seriedad y rectitud que, por su propia naturaleza, han de tener estas asociaciones.


Sostenía Vicente de Cadenas, que “La publicación de las pruebas es el único referendo formal que hoy en día puede existir, pues proporciona unos datos que muy difícilmente se podrían esconder, en caso de haber sido deformados, alterados o manipulados. Esta es una realidad irrefutable, como lo es que la publicación de las pruebas no puede causar daño a nadie que tenga la conciencia tranquila. No veo la existencia de ninguna razón para continuar con estos misterios de archivar los expedientes sin que puedan ser conocidos. Todo esto tiene algo de tenebroso y, como tal, da lugar a comentarios, dudas y murmullos (…) por esto la precisión y la necesidad, para garantía y seguridad de la propia corporación, de publicar las pruebas de genealogía y de nobleza de sus miembros y de relegar al olvido los artículos, si es que existen, de sus respectivos Reglamentos y Ordenanzas, que lo prohíben (…) ya que están cavando la fosa donde enterrar el Estado (se refiere al estado noble) que hasta hoy a dado más gloria a la patria. Posiblemente, la única manera de salvarlo sea la de mostrar públicamente las pruebas genealógicas y nobiliarias de cada interesado, no para su vanidad, sino para que, en caso de fallos, alteraciones o deformaciones, pueda surgir, a la manera de un fiscal, quien corrija la condición de aquel, de una manera abusiva, utiliza lo que no le corresponde”.


Desde entonces, no conozco ninguna corporación nobiliaria que haya seguido estos buenos consejos a favor de su prestigio y el número de falsarios continua creciendo. La reacción de algunos ha sido incluso la contraria: han dado voz y ascenso a algún falsificador y han culpabilizado aquellos que, como yo mismo, han hecho públicas las falsificaciones. ("Paratge", 16, 2003).