miércoles, 7 de julio de 2010

Martín I, el Humano

Hoy se propone un artículo aparecido en el diario “Avui” el 31 de mayo del Asesor de Genealogía y Heráldica de Cataluña y buen amigo, Don Armand de Fluvià i Escorsa sobre el último rey de Aragón de la Casa de Barcelona.
Interesantes los resultados que se hubieran derivado si el Compromiso de Caspe hubiera ido de otra manera.

Se publica en catalán y a continuación en castellano.


EL DARRER MONARCA CATALÀ

AVUI 31.05.2010

Armand de Fluvià i Escorsa


Avui fa sis-cents anys, moria a Barcelona, als 53 anys, el comte-rei Martí I l'Humà,

rei d'Aragó, de València, de Mallorca, de Sardenya i de Sicília (Martí II), comte de Barcelona, de Rosselló i de Cerdanya, duc d'Atenes i de Neopàtria. Havia nascut a Perpinyà el 29-7-1356, essent el setè fill del comte-rei Pere III el Cerimoniós,

i el segon fill de la seva tercera muller i cosina segona, la infanta Elionor de Sicília,

també pertanyent al Casal de Barcelona.

Es va casar dues vegades. La primera, a Barcelona, el 13-6-1372, amb una dama de la més alta noblesa aragonesa, Maria de Luna,

comtessa de Luna, morta a Vila-real, el 29-9-1406, filla de Lope de Luna, primer comte de Luna i senyor de Sogorb i de Brianda de Got (o Agoult), neboda del Papa Climent V;

i la segona, a Barcelona, el 17-9-1409, amb Margarida de Prades i de Cabrera,

filla del seu cosí segon, Pere de Prades i Eiximenis d'Arenós, baró d'Entença, i de Joana de Cabrera i de Castellbò, morta a Riudoms, el 23-7-1430. Només tingué quatre fills de la primera muller: l'infant Jaume, que va morir essent nadó, el rei Martí I de Sicília, i els infants Joan i Margarida, també morts nadons.

Aquest article conmemoratiu faig també per una altra raó. Al llarg dels anys, molta gent m'ha preguntat qui seria avui dia el descendent més proper de Martí I i quan els responc que seria el rei Joan Carles I es queden parats. I per què és així? Doncs molt senzill: el Compromís de Casp va elegir com a comte-rei l'infant Ferran de Castella,


que era nebot carnal, per part de mare, del difunt comte-rei, i va regnar amb el nom de Ferran I. Aquest va ésser pare de Joan II

i aquest darrer ho fou de Ferran II el Catòlic,

pare de Joana I la Boja,

que va ésser la darrera sobirana de la dinastia castellana dels Trastàmara (del llinatge dels borgonya-Ivrea) i mare del primer Àustria, Carles I l'Emperador.

De pares a fills, els Àustries es van extingir, el 1700, amb Carles II,

que va fer hereu el seu besnebot, Felip de Borbó,

duc d'Anjou, primer rei d'Espanya, que va regnar amb el nom de Felip V, i d'ací, de pares a fills, arribem a l'actual rei Joan Carles I

que, agradi o no a molts, és el legítim comte de Barcelona.

Ara bé, com sempre, els jutges no són del tot imparcials i malauradament, moltes vegades són condicionats per fortes pressions. Dic això, en el cas concret del Compromís de Casp, perquè els compromissaris tenien dues opcions: elegir el parent més propinc per línia femenina o per línia agnatícia. Vegem ambdós casos, genealògicament parlant i prescindint de motivacions polítiques:

A) Si acceptem que a la Corona d'Aragó les dones podien heretar el tron o transmetre llurs drets a la corona, és evident que la nova comtessa-reina hauria d'haver estat la infanta Violant (+ 1443), filla del comte-rei Joan I, germà de Martí I l'Humà, que estava casada amb un Capet de la branca dels Anjou, el rei Lluís II de Nàpols, comte de Provença. Si hagués estat així, avui seria el legítim comte de Barcelona l'arxiduc Otó, cap de la casa imperial d'Àustria i reial d'Hongria, descendent directe de la infanta Violant.

B) Si la succeció al tron només era possible, en aquell moment, a través de la línia masculina o agnatícia, el tron corresponia al cosí segon de Martí I l'Humà, el comte Jaume II d'Urgell (+ en captiveri el 1433). I si hagués estat ell l'elegit, avui seria comtessa de Barcelona María Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, duquessa de Medinaceli, de Dénia i de Sogorb, marquesa de Pallars, d'Aitona i de Camarasa, comtessa d'Empúries, d'Osona, de Prades i de Cocentaina, vescomtessa de Cabrera, Bas i Vilamur, directa descendent del Dissortat.

Cal no oblidar que el rei de Sicília, Martí I el Jove, mort el 1409, en vida del seu pare, Martí l'Humà, no va deixar fills de les seves dues mullers, la reina Maria I de Sicília i la que després seria reina Blanca I de Navarra, però havia tingut un fill amb Tarzia Rizzari: Frederic d'Aragó, també conegut com Frederic de Luna (* v 1402 + 1438). El seu avi el rei Martí hauria volgut que el succeís, però va morir abans d'aconseguir que el Papa el legitimés i això féu que la seva candidatura al Compromís de Casp fos rebutjada. Si hagués estat legitimat per succeir al tron hem de dir que es va casar amb la noble catalana Violant Lluïsa de Mur, que abandonà aviat i morí empresonat pel rei de Castella Joan II, a Cuéllar, sense deixar fills.


EL ÚLTIMO MONARCA CATALÁN

AVUI 31.05.2010

Armand de Fluvià i Escorsa

Hoy hace seiscientos años, moría en Barcelona, a los 53 años, el conde-rey Martín I el Humano,

rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña i de Sicilia (Martín II), conde de Barcelona, de Rosellón y de Cerdanya, duque de Atenas y Neopatria. Nacío en Perpiñan el 29-07-1356, siendo el séptimo hijo del conde-rey Pedro III el Ceremonioso,

y el segundo hijo de su tercera esposa y prima segunda, la infanta Leonor de Sicilia,

que también pertenecía a la Casa de Barcelona.

Se casó dos veces. La primera, en Barcelona, el 13-06-1372, con una dama de la más alta nobleza aragonesa, Maria de Luna,

condesa de Luna, fallecida en Villarreal el 29-09-1406, hija de Lope de Luna, primer conde de Luna y señor de Sogorbe y de Brianda del Agaut, sobrina del papa Clemente V;

y la segunda en Barcelona, el 17-09-1409, con Margarita de Prades y de Cabrera,

hija de su primo segundo Pedro de Prades y Eiximenis d’Arenós, barón de Entenza y de Juan de Cabrera y de Castellbò, fallecida en Riudomsel 23-07-1430. Solo tuvo cuatro hijos de su primera mujer: el infante Jaime, que murió siendo niño, el rey Martín I de Sicilia y los infantes Juan y Margarita, también fallecidos de niños.

Este artículo conmemorativo lo hago también por otra razón. A lo largo de los años, mucha gente me ha preguntado quien seria hoy en día el descendiente más cercano de Martín I y cuando les respondo que seria el rey Juan Carlos se quedan sorprendidos. ¿Y por qué es así? Pues muy sencillo: el Compromiso de Caspe eligió como conde-rey al infante Fernando de Castilla, que era sobrino carnal, por parte de madre, del difunto conde-rey, y que reinó con el nombre de Fernando I.

Este fue padre de Juan II

y este último lo fue de Fernando II el Católico,

padre de Juana I la Loca,

que fue la ultima soberana de la dinastía castellana de los Trastámara (del linaje de los Borgonya-Ivrea) y madre del primer Austria, Carlos I el Emperador.

De padres a hijos, los Austria se extinguieron, en 1700, con Carlos II,

que nombró heredero suyo a su bis-sobrino, Felipe de Borbón,

duque de Anjou, primer rey de España, que reinó con el nombre de Felipe V, y, de aquí, de padres a hijos, al actual rey Juan Carlos I

que, guste o no guste a muchos, es el legítimo conde de Barcelona.

No obstante, como los jueces no son del todo imparciales y, por desgracia, muchas veces están condicionados por fuertes presiones. Digo esto, en el caso concreto del Compromiso de Caspe porqué los compromisarios tenian dos opciones: elegir al pariente más propicio por via femenina o por via agnaticia. Veamos los dos casos, genealogicamente hablando y prescindiendo de motivaciones políticas.


A) Si aceptamos que en la Corona de Aragón las mujeres podian heredar el trono o transmitir sus derechos a la corona, es evidente que la nueva condesa-reina habría sido la infanta Violante (+1443), hija del conde-rey Jaun I, hermano de Martín I el Humano, que estaba casado con un Capeto de la rama de los Anjou, el rey Luis II de Nápoles, conde de Provenza. Si hubiera sido así, hoy en día seria legítimo conde de Barcelona el archiduque Otón, jefe de la casa imperial de Austria y real de Hungria, desdendiente directo de la infanta Violante.


B) Si la sucesión al trono solo era posible, en aquel momento, a través de linea masculina o agnaticia, el trono correspondia al primo segundo de Martín I el Humano, el conde Jaime II de Urgell (+en cautiverio en 1433) Y si hubiera sido así, hoy seria condesa de Barcelona Maria Victoria Eugenia Fernandez de Cordoba y Fernandez de Honestrosa, duquesa de Medinaceli, de Denia y de Segorbe, marquesa de Pallars, de Aitona y de Camarasa, condesa de Ampurias, Osona, Prades y de Cocetania, vizcondesa de Cabrera, Bas y Vilamur, directa descendiente del Desafortunado.


No hay que olvidar que el rey de Sicilia, Martín I el Joven, fallecido en 1409, en vida de su padre, Martín I el Humano, no dejó hijos de sus dos mujeres, la reina Maria I de Sicilia i la que despues sería la reina Blanca I de Navarra, pero había tenido un hijo con Tarzia Rizzari: Federico de Aragón, también conocido como Federico de Luna (* v. 1402 - +1438). Su abuelo, el rey Martín habria querido que le sucediera, pero murió antes de conseguir que el Papa lo legitimase y esto hizo que su candidatura al Compromiso de Caspe fuera rechazada. Si hubiera sido legitimado para suceder en el trono hemos de decir que se casó con la noble castellana Violante Luisa de Mur, a la que abandonó pronto y murió encarcelado por el rey de Castilla Juan II, en Cuellar, sin dejar hijos.