martes, 24 de enero de 2012

Artículos de don Armand de Fluvià (III): Informe sobre la noblesa d'uns Roca, endollats a uns homònims de Vilafranca del Penedès

Siguiendo con la serie de entradas dedicadas a escritos del Asesor de Heráldica y Genealgía de Cataluña, don Armand de Fluvià, hoy se trae a su consideración un artículo muy divertido sobre falsificaciónes nobiliarias. Es este caso, no demasiado bien hecha, ya que el falsario, como suele ocurrir, fue desenmascarado. Y es que se coje antes a un mentiroso, que a un cojo.

A continuación en castellano.

INFORME SOBRE LA NOBLESA D'UNS ROCA, ENDOLLATS A UNS HOMÒNIMS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Per a provar la noblesa del segon cognom -Roca- amb vista a ingressar al Reial Cos de la Noblesa de Catalunya, puix que el primer cognom no es català, es va presentar un arbre genealògic en el qual s'acreditava ésser descendent de Joaquim Roca i Clarà, que fou ennoblit, quan ja era difunt, per un privilegi de cavaller del Principat, atorgat al seu fill, Joaquim Roca i Batlle, en cap del seu pare, el 1794. El que és cert es que la persona interessada no en podia descendir, tal com seguidament provarem.

1.- Donem per suposat que la filiació es correcta des del pretendent fins al seu suposat quadriavi, Ramon Roca i Beya (correctament, Vella), pare del seu rebesavi, Josep Roca i Blanc.

2.- A l'arbre del seu expedient consta que l'esmentat quadriavi, Ramon Roca i Beya (de qui no es va presentar l' acta de baptisme i si la del seu casament el1825), va morir a Barcelona el 15.01.1869. En l'acta de defunció hom diu que era fill de Josep Roca (no hi consta el segon cognom), natural de Granollers, i de Rosa Beya (tampoc no hi consta el segon cognom), natural de Girona. Fins a aquí tot deu esser cert, però és a partir d' aquest moment on comença la falsificació, tal com veurem a continuació.

3.- A l'arbre de l'expedient també consta que el Josep Roca casat amb Rosa Beya és fill de Francesc Roca i Balle i de Teresa d'Argila, sense que el pretendent hagués presentat l'acta d' aquest casament ni la defunció de Francesc. Hom també manifesta que aquest Francesc de Paula Maria Antoni Roca i Batlle fou batejat a Vilafranca del Penedès, el 04.07.1747, essent germà de Joaquim Josep Roca i Batlle, que obtingué el privilegi de cavaller del Principat, en cap de llur pare comú, Joaquim Roca i Clarà, el 03.09.1794. Ambdós germans eren fills de l'esmentat Joaquim (mort a Vilafranca del Penedès, el 08.09.1747) i de la seva muller (amb la qual es casà, a Vilafranca del Penedès, el 22.01.1741), Francesca Batlle i Vallespinosa.

4.- Tanmateix, resulta que el matrimoni format per Joaquim Roca i Clarà (sense el 'de' davant el primer i el segon cognom, com figura a l'expedient), que era «botiguer», i Francesca Batlle -capítols matrimonials a Vilafranca del Penedès, el 22.01.1741 en poder del notari Josep Rovira- només tingueren tres fills: Joaquim (batejat el 15.12.1741), que es l'agraciat amb el privilegi de CavalIer; Maria Anna (batejada el 25.08.1745) i Francesca de Paula Maria Antonia (batejada, com els seus germans, a Vilafranca del Penedès, el 04.07.1747!!!). EI matrimoni no pogué tenir mes fills perquè el pare morí a Vilafranca del Penedès, el 08.09.1747, després d'haver fet testament en poder del notari de la mateixa vila, Joan Rovira, el 31.07.1747, i on, com a fills del testador, només s'esmenten Joaquim, Maria Anna i Francesca de Paula, els únics que tingué.

5.- Com fou feta la falsificació? Doncs, d'una manera molt grollera. Al rector de Vilafranca del Penedès, hom li féu signar una certificació del bateig on el «Francesca de Paula Maria Antonia» havia estat substituït per un «Francesc de Paula Maria Antoni». D'aquesta manera, hom féu possible l'endoll. Ara calia inventar el casament d'un suposat fill d'aquest transsexual Francesc, d'una manera que fos versemblant i hom no ho pogués detectar.

6.- Com que resulta que a Granollers, durant la Guerra Civil, foren cremats l' arxiu parroquial el Registre Civil, l' arxiu notarial i el Registre de la Propietat, era un lloc ideal per casar el transsexual Francesc, i aquí ve la segona falsificació: d'algun arxiu parroquial o de l'Arxiu Diocesà hom va furtar un document de llicència d'esposalles, hom hi va resseguir la lletra del text que interessava que restés molt semblant a la que hom anava a substituir i hom en manegà una altra part en la qual hi fou escrit que «Don Joseph Roca y de Argila, natural de Granollers, fill legítim y natural de lo Noble Senyor Don Francesch Roca Batlle, natural de Vilafranca del Penedès y de Dona Teresa de Argila, consortes» es casava amb «Dona Maria Rosa Beya y Soldevila, natural de Girona, vehina de la parròquia de Sant Esteva de Granollers ... ». D'aquesta manera, hom enllaçava amb el Ramon Roca i Beya autèntic, ja esmentat a l' apartat número 2. La data d'expedició de la llicència, hom la va posar al 29 de febrer de 1804 i el matrimoni, amb una precipitació extrema, fou celebrat al dia següent, l'01 de març. Cal suposar que aquesta data convenia per tal que hom no pogués trobar mai a l' Arxiu Capitular de la Seu de Barcelona la inscripció del pagament del cànon esponsalici, perquè els llibres de llicencies d' esposalles del deganat del Vallès acaben precisament el 1803.

7.- L'autor de la falsificació va cometre uns altres errors a més de canviar una 'Francesca' per un 'Francesc': a) donar el tractament de 'Don', 'Noble Senyor' i 'Dona' a persones que no eren nobles específiques (els Roca, puix que eren cavallers, i els Beya, que ni tan sols eren cavallers), qüestió sobre la qual hom era molt primmirat en aquella època; b) el document de l' expedient resulta ésser una fotocòpia de l'«original» que fou presentat, el 1985, a un notari per tal que en certifiqués l'autenticitat. Aconseguida aquesta certificació, l’interessat va destruir aquell «original» manegat i, d'aquesta manera, restava com a únic document «autèntic» l'adjuntat a l'expedient; i c) l'autor de la falsificació no s'adonà que el document falsificat que fou presentat al notari el 1985 no el podia tenir ell perquè el seu lloc forçós era la parròquia de Sant Esteve de Granollers, i resulta que aquesta parròquia, com ja hem dit, fou cremada el 1936!.

8.- Per tant, es impossible: a) que el matrimoni de Josep Roca i Rosa Beya se celebrés a Granollers el 1804, perquè el contraent mai no va existir, i b) que l'esmentat Josep Roca casat amb Rosa Beya fos fill de Francesc Roca i Batlle, perquè en realitat aquest senyor era una senyora: Francesca Roca i Batlle i, consegüentment, no podia estar casat amb una altra senyora: la suposada Teresa Argila, i dues senyores, ara per ara, no poden engendrar un fill.

És de lamentar que els encarregats de comprovar la veracitat dels expedients d'ingrés a les corporacions nobiliàries no dediquin una atenció més gran en la seva comesa i no coneguin tots els ressorts i les maniobres dels qui es dediquen a aquesta picaresca del frau (“Paratge”, 12, Barcelona, 2000).


INFORME SOBRE LA NOBLEZA DE UNOS ROCA, ENCHUFADOS A UNOS HOMÓNIMOS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Para probar la nobleza del segundo apellido –Roca- con voluntad de ingresar en el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, dado que el primer apellido no es catalán, se presentó un árbol genealógico en el cual se acreditaba ser descendiente de Joaquim Roca i Clarà, que fue ennoblecido cuando ya era difunto, por un privilegio de Caballero del Principado, otorgado a su hijo, Joaquim Roca i Batlle, para su padre, en 1794.

1.- Damos por supuesto que la filiación es correcta desde el pretendiente hasta el supuesto cuarto abuelo, Ramon Roca i Beya (correctamente, Vella), padre de su tatarabuelo, Josep Roca i Blanc.

2.- En el árbol de su expediente consta que el mencionado cuarto abuelo, Ramon Roca i Beya (de quien no se presentó el acta de bautismo y sí la de su matrimonio en 1825), murió en Barcelona el 15.01.1869. En el acta de defunción se dice que era hijo de Josep Roca (no consta el segundo apellido), natural de Granollers, y de Rosa Beya (tampoco consta su segundo apellido), natural de Gerona. Hasta aquí todo debe ser cierto, pero es a partir de este momento donde empieza la falsificación, tal como veremos a continuación.

3.- En el árbol del expediente también consta que este Josep Roca casado con Rosa Beya es hijo de Francesc Roca i Batlle y de Teresa d’Argila, sin que el pretendiente hubiese presentado el acta de este matrimonio ni la defunción de Francesc. También manifiesta que este Francesc de Paula Maria Antoni Roca i Batlle fue bautizado en Vilafranca del Penedès el 04.07.1747, siendo hermano de Joaquim Josep Roca i Batlle, que obtuvo el privilegio de Caballero del Principado, para su padre común, Joaquim Roca i Clarà, el 03.09.1794. Ambos hermanos eran hijos del mencionado Joaquín (fallecido en Vilafranca del Penedès, el 08.09.1747) y de su mujer (con la que se casó en Vilafranca del Penedès el 22.01.1741), Francesca Batlle i Vallespinosa.

4.- No obstante, resulta que el matrimonio formado por Joaquim Roca i Clarà (sin el “de” delante del primer y del segundo apellido, como figura en el expediente), que era “tendero”, y Francesca Batlle –capítulos matrimoniales en Vilafranca del Penedès, el 22.01.1741 en poder del notario Josep Rovira- sólo tuvieron tres hijos: Joaquim (bautizado el 15.12.1741), que es el agraciado con el privilegio de Caballero; Maria Anna (bautizada el 25.08.1745) y Paula Maria Antonia (bautizada, como sus hermanos, en Vilafranca del Penedès, el ¡04.07.1747!). El matrimonio no pudo tener más hijos porqué el padre murió en Vilafranca del Penedès el 08.09.1747, después de haber hecho testamento en poder del notario de la misma villa, Joan Rovira, el 31.07.1747, y donde, como hijos del testador, solo se nombra a Joaquim, Maria Anna y Francesca de Paula, lo únicos que tuvo.

5.- ¿Cómo fue hecho la falsificación? Pues de una manera muy grosera. Al rector de Vilafranca del Penedès, le dieron a firmar una certificación de bautismo donde el “Francisca de Paula Maria Antonia” había sido sustituido por “Francesc de Paula Maria Antoni”. De esta manera, se hizo posible en enchufe. Ahora era necesario inventar el matrimonio de un supuesto hijo de este transexual Francesc, de una manera que fuese verosímil y no se pudiera detectar.

6.- Como resulta que en Granollers, durante la Guerra Civil, fueron quemados el archivo parroquial, el Registro Civil, el archivo notarial y el Registro de la Propiedad, era un lugar ideal para casar al transexual Francesc, y aquí es donde viene la segunda falsificación: de algún archivo parroquial o del Archivo Diocesano se hurtó un documento de licencia de esponsales, se resiguió la letra del texto que interesaba que quedase muy parecida a la que se iba a sustituir y se consiguió inscribir a “Don Joseph Roca y de Argila, natural de Granollers, fill legítim y natural de lo Noble Senyor don Francesch Roca i Batlle, natural de Vilafranca del Penedès y de Dona Teresa de Argila, consortes” que se casaba con “Dona Maria Rosa Beya y Soldevila, natural de Girona, vehina de la parroquia de Sant Esteva de Granollers…” De esta manera , se enlazaba con el Ramon Roca i Beya auténtico, ya mencionado en el apartado número 2. En la fecha de expedición de la licencia, se puso 29 de febrero de 1804 y el matrimonio, con una precipitación extrema, se celebró al día siguiente, 01 de marzo. Hay que suponer que esta fecha convenía para que no se pudiera encontrar nunca en el Archivo Capitular de la Sede de Barcelona la inscripción del pago del canon esponsalicio, porqué los libros de las licencias de esponsales del decanato del Vallès acaban precisamente en 1803.

7.- El autor de la falsificación cometió otros errores además de cambiar un “Francesca” por un “Francesc”: a) dio tratamiento de “Don”, “Noble Senyor” y “Dona” a personas que no eran nobles específicas (los Roca, que eran Caballeros, y los Beya, que ni siquiera eran Caballeros), cuestión sobre la cual se era muy meticuloso en aquella época; b) el documento del expediente resulta ser una fotocopia del “original” que fue presentado, en 1985, a un notario para que certificase su autenticidad. Conseguida esta certificación, el interesado destruyó aquel “original” manipulado y, de esta manera, quedaba como único documento auténtico el adjuntado al expediente; y c) el autor de la falsificación no se dio cuenta que el documento falsificado fue presentado ante notario en 1985 no lo podía tener él, ya que su lugar forzoso, era la parroquia de Sant Esteve de Granollers, y resulta que esta parroquia, como ya hemos dicho, ¡fue quemada en 1936!

8.- Por lo tanto, es imposible que: a) el matrimonio de Josep Roca y Rosa Beya se celebrase en Granollers en 1804, porqué el contrayente nunca existió, y b) que el mencionado Josep Roca casado con Rosa Beya fuese hijo de Francesc Roca i Batlle, porqué en realidad este señor era una señora: Francesca Roca i Batlle y, consecuentemente, no podía estar casada con otra señora, la supuesta Teresa Argila, y dos señoras, por ahora, no pueden engendrar un hijo.

El lamentable que los encargados de comprobar la veracidad de los expedientes de ingreso en las corporaciones nobiliarias no dediquen mayor atención a su cometido y no conozcan todos los resortes y las maniobras de quienes se dedican a esta picaresca del fraude. (Paratge, 12, Barcelona, 2000).