miércoles, 7 de marzo de 2012

Artículos de don Armand de Fluvià (IX): Observacions sobre l'ingrés al Reial Cos de la Noblesa de Catalunya


OBSERVACIONS SOBRE L’INGRÉS AL REIAL COS DE LA NOBLESA DE CATALUNYA 

03/06/2011 

El sistema nobiliari català establia que un plebeu ennoblit por concessió d’un reial privilegi nobiliari automàticament era considerat noble i gaudia de totes les franquícies, privilegis, honors i exempcions de la classe noble en cadascun de llurs graus: podia ingressar als ordes militars i al braç que li correspongués a les Corts catalanes. 

Si el Reial Cos de la Noblesa de Catalunya es considera continuador o representant avui dia del Braç Militar de les Corts, és totalment il·lògic que exigeixi el transcurs de cent anys o el pas de tres generacions per tal que un individu, agraciat pel rei amb un títol de noblesa, pugui ingressar en l’esmentada corporació nobiliària. 

Em consta que el motiu principal d’aquelles condicions és un -al meu entendre- criteri equivocat que es fonamenta en la creença que tenen les corporacions nobiliàries espanyoles que, com més dificultats i requisits posin per a l’ingrés de cavallers i dames, més prestigi adquireixen. Amb això són totes molt estrictes; tanmateix, sembla que no ho són tant al moment d’examinar les proves nobiliàries presentades pels candidats a ingressar-hi. És precisament aquí on caldria valorar el prestigi d’aquestes corporacions 

En el sentit apuntat, penso que fóra convenient una modificació de les ordenances del Reial Cos i permetre el que ja hom havia permès a principi del segle xx, quan hi ingressaren els senyors següents: 

Don Joan Antoni Güell i López, segon comte de Güell (comtat atorgat al seu pare el 1908), el 1919.
Don Manuel de Quadras i Feliu, primer baró de Quadras (atorgat a ell el 1900), el 1904.
Don Josep de Quadras i Veiret, segon baró de Quadras, el 1919.
Don Francesc Romañà i Suari, primer baró de Romañà (concedit a ell el 1913), el 1919.
Don Daríus Rumeu i Freixa, segon baró de Viver (títol concedit al seu pare, el 1901), el 1921. 

Continuant aquests bon passos, que no tingueren continuïtat, el Reial Cos de la Noblesa de Catalunya recuperaria una tradició que es trencà amb l’abolició de les institucions pròpies de Catalunya en promulgar-se els decrets de la Nova Planta, conseqüència de l’annexió de Catalunya, i de tota la Corona d’Aragó, a la de Castella (“Paratge”, 15, 2003). 

OBSERVACIONES SOBRE EL INGRESO EN EL REAL CUERPO DE LA NOBLEZA DE CATALUÑA

03/06/2011

El sistema nobiliario catalán establecía que un plebeyo ennoblecido por concesión de un real privilegio nobiliario automáticamente era considerado como noble y gozaba de todas las franquicias, privilegios, honores y exenciones de la clase noble en cada uno de sus grados: podía ingresar en las órdenes militares y en el brazo que le correspondiera en las Cortes catalanas.

Si el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña se considera continuador o representante hoy en día del Brazo Militar de las Cortes, es totalmente ilógico que exija el transcurso de cien años o el paso de tres generaciones para que un individuo, agraciado por el rey con un título de nobleza, pueda ingresar en la mencionada corporación nobiliaria.

Me consta que el motivo principal de estas condiciones es un –a mi entender- criterio equivocado que es fundamenta en la creencia que tienen las corporaciones nobiliarias españolas que, cuantas más dificultades y requisitos pongan para el ingreso de caballeros y damas, más prestigio adquieren. Con esto son muy estrictos; no obtante, parece que no lo son tanto en el momento de examinar las pruebas nobiliarias presentadas por los candidatos para ingresar. Es precisamente aquí donde habría que valorar el prestigio de estas corporaciones.

En el sentido apuntado, pienso que sería conveniente una modificación de las ordenanzas del Real Cuerpo y permitir lo que ya se permitía a principios del siglo XX, cuando ingresaron los siguientes señores:

Don Joan Güell i López, segundo conde de Güell (condado otorgado a su padre en 1908), en 1919.
Don Manuel de Quadras i Feliu, primer barón de Quadras (otorgado a él mismo en 1900), en 1904.
Don Josep de Quadras i Veiret, segundo barón de Quadras, en 1919.
Don Francesc de Romañà i Suari, primer barón de Romañà (concedido a él mismo en 1913), en 1919.
Don Daríus Rumeu i Freixa, segundo barón del Viver (título concedido a su padre, en 1901), en 1921.

Continuando con estos buenos pasos, que no tuvieron continuidad, el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña recuperaría una tradición que se rompió con la abolición de las instituciones propias de Cataluña al promulgarse los decretos de Nueva Planta, consecuencia de la anexión de Cataluña, y toda la Corona de Aragón, a la de Castilla (“Paratge”, 15, 2003).