lunes, 7 de febrero de 2011

Circular de la ICGenHer

La ICGenHer informa:


Distingits membres,

A s s e m b l e a G e n e r a l O r d i n à r i a

Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de l’any 2010, serà el dimarts 8 de febrer de 2011, a les 18’30h. en primera convocatòria, i a les 19h. en segona convocatòria a la sala Pompeu Fabra (segon pis) de l’Ateneu Barcelonès. c/ Canuda, 6 de Barcelona.

L’ordre del dia serà el següent:

Assemblea General Ordinària

1. Presentació de la Memòria de l’any 2010 i del Pla de treball 2011.
2. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2010 i pressupost per a l’any 2011.
3. Aprovació i renovació de càrrecs de la junta de govern.
4. Encaix de la Institució a l’Ateneu (ponència o subponència a l'Ateneu Barcelonès).
5. Nobiliari General Català.
6. Torn obert de paraules.

Armand de Fluvià i Escorsa
El President

Barcelona, 20 de gener de 2011


La Institució Catalana de Genealogia i Heràldica ICGenHer, organitza un Seminari sobre Genealogia al Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. El Seminari s’inclou dins les hores lectives dels estudiants de la facultat de Geografia i Història i ès farà el dijous 3 de març de 2011 de 15:30 a 17h. Està adreçat especialment als alumnes


SEMINARI – DEBATS, sobre Genealogia


ACTUALITAT DE LA RECERCA GENEALÒGICA: DIFICULTATS I APLICACIONS

Armand de Fluvià i Escorsa:

«L´ordre dels cognoms: la fi dels llinatges i de la memòria històrica familiar».

Pedro Moreno Meyerhoff:

«La Genealogia com a eina de la Història».

Gerard Marí i Brull:

«Moments cabdals, fonts i estratègies d’una recerca genealògica: els d’Ortodó d’Alás».


Rebeu una salutació cordial.

ICGenHerDistinguidos miembros,
A s a m b l e a G e n e r a l O r d i n a r i a

Os convocamos a la Asamblea General Ordinaria del año 2010, que será el martes 08 de febrero de 2011, a las 18:30h. en primera convocatoria, y a las 19h. en segunda convocatoria en la sala Pompeu Fabra (segundo piso) del Ateneu Barcelonés. c/ Canuda, 6 de Barcelona.

El orden del día será el siguiente:

Asamblea General Ordinaria

1. Presentación de la Memoria del año 2010 y del Plan de Trabajo de 2011.
2. Presentación y, es su caso, aprobación, del estado de cuentas del ejercicio 2010 y presupuesto para el año 2011.
3. Aprobación y renovación de los cargos de la junta de gobierno.
4. Encaje de la Institució en el Ateneu (ponencia o subponencia en el Ateneu Barcelonés.
5. Nobiliario General Catalán.
6. Turno abierto de palabras.

Armand de Fluvià i Escorsa
El Presidente

Barcelona, 20 de enero de 2011


La Institució Catalana de Genealogia i Heràldica ICGenHer, organiza un Seminario sobre Genealogía en el Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. El Seminario se incluye en las horas lectivas de los estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia y se hará el jueves 03 de marzo de 2011 de 15:30 a 17h. Está destinado especialmente a los alumnos.

SEMINARIO – DEBATES, sobre Genealogia

ACTUALIDAD DE LA BÚSQUEDA GENEALÓGICA: DIFICULTADES Y APLICACIONES

Armand de Fluvià i Escorsa:

«El orden de los apellidos: el fin de los linajes y de la memoria histórica familiar».

Pedro Moreno Meyerhoff:

«La Genealogía como herramienta de la Historia».

Gerard Marí i Brull:

«Momentos cumbre, fuentes y estrategias de una búsqueda genealógica: los d’Ortodó d’Alás».


Un cordial saludo,

ICGenHer