martes, 10 de abril de 2012

Artículos de don Armand de Fluvià (XV): La pretesa noblesa dels Bofarull de Savallà del Comtat i de Santa Coloma de Queral, traslladats a Mataró


LA PRETESA NOBLESA DELS BOFARULL DE SAVALLÀ DEL COMTAT I DE SANTA COLOMA DE QUERALT, TRASLLADATS A MATARÓ

A la darreria del segle XVII vivia a la ciutat de Reus una família Bofarull. Un dels seus membres, Josep Bofarull i Gavaldà, fill d’un boter i nét per línia paterna d’un fuster, es dedicà als negocis i posà una fàbrica d’aiguardents. El 1760 fou agraciat amb el privilegi nobiliari de ciutadà honrat de Barcelona, el 1772 amb el de cavaller del Principat de Catalunya, i el 1774 amb el de noble del Principat de Catalunya. Els seus néts, els nobles don Francesc i don Pròsper de Bofarull i Mascaró, i el seu besnét, don Manuel de Bofarull i Sartorio, ingressaren a la Reial Confraria de la Soledat, de la seu de Barcelona, respectivament el 1847, el 1850 i el 1850, i un altre besnét, don Josep Francesc de Bofarull i de Plandolit, també ho féu a la Reial Mestrança de Cavalleria de Ronda.

Una família homònima s’establí al poble de Savallà del Comtat, on el 26.1.1681 es casà Miquel Bofarull (mort al mateix poble, el 19.3.1712) amb Maria Lluïsa Montanyà. El seu pare, Pau Bofarull, era natural, segons sembla, de Tarragona (tanmateix, no consta cap Pau Bofarull als llibres de baptismes de la seu), i el seu fill, Joan Bofarull i Montanyà (de primer pagès i després comerciant de draps), s’establí a la vila de Santa Coloma de Queralt on, el 17.4.1713, contragué matrimoni amb Maria Sallà. Una vegada vidu, es casà de nou, a Òdena, el 10.9.1720, amb Caterina Ventayols (Ventallols,Ventalló, o Ventanals) i foren parres de Magí Bofarull i Ventallols, nascut a Santa Coloma de Queralt el 23.8.1731 (a la seva partida de baptisme la paraula ‘pagès’ té una taca que gairebé la fa il•legible, com si amb un dit mullat hom l’hagués volguda esborrar; el seu padrí és un espardenyer). El 1755 s’arrelà a Mataró, on es casà, el 2.5.1758, amb Maria Carbonell i Serra, filla d’un candeler de cera. Morí a Mataró el 1811 essent adroguer o confiter i comerciant. Tingueren, entre altres, dos fills: Magí i Francesc Josep Bofarull i Carbonell, que formaren dues línies de la família.

I Línia

Formada per Magí Bofarull i Carbonell, nascut a Mataró el 5.7.1764 i mort el 1845. Fou comerciant, mestre confiter i cerer. Es casà a Mataró, prèvia dispensa del segon grau de consanguinitat, el 1.8.1790, amb la seva cosina, Maria Teresa Josepa Carbonell i Riera, filla d’un candeler de cera. Fill seu fou Gaspar Bofarull i Carbonell, comerciant, nascut a Mataró el 1.6.1814  i mort el 1885. Es casà a Mataró, el 6.5.1839, amb Manuela Palau i Català i fou pare, entre altres fills, de Joan Bofarull i Palau, hisendat, nascut a Mataró el 11.2.1842 i mort el 1891. Fou vicecònsol de Portugal i el primer a avantposar al seu primer cognom la partícula ‘de’, segurament arran del seu matrimoni, a Barcelona, el 28.11.1867, amb la noble Dolors de Franch i Pareja, morta el 1919. Tingueren, entre altres, dos fills: Manuel de Bofarull i de Franch, nascut a Mataró el 1868 i mort solter el 1906, havent ingressat (amb quines proves?) al Cos de la Noblesa de Barcelona el 1892; i Josep Maria de Bofarull i de Franch, nascut a Mataró el 6.6.1881 i mort el 1914. Ambdós germans també ingressaren al Cos de la Noblesa de Barcelona el 1908. Josep Maria es casà a Barcelona, el 15.10.1908 amb Teresa Tous i Forcada, morta el 1958, i tingueren per fill Manuel de Bofarull i de Tous, nascut a Argentona, el 20 8.1909; fou cavaller de l’orde del Sant Sepulcre i, des del 1959, del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya. Es casà a Vilanova i la Geltrú, el 19.10.1950, amb Maria Assumpció de Torrents i Botella. Són llurs fills Manuel i Josep Maria de Bofarull i de Torrents, nascuts a Sant Boi de Llobregat, respectivament el 21.4.1953 i el 23.9.1954. Ambdós ingressaren com a nobles al Reial Cos de la Noblesa de Catalunya el 1981.

II Línia

Fou originada per Francesc Josep Bofarull i Carbonell, nascut a Mataró el 3.10.1769 i mort a Barcelona vers el 1835. Es casà a Mataró, el 4.6.1797, amb Anna Maria Rafart i Soler. Fou llur fill, entre altres, Josep Bofarull i Rafart, nascut a Cartagena i mort a Barcelona el 7.12.1878. Fou el primer de la seva línia a usar la partícula ‘de’ davant el seu primer cognom. El 1871 comprà a la noble família dels Duran el castell de Ribelles. Ingressà a la Reial Mestrança de Cavalleria de Saragossa el 1859 (amb quines proves?) i aconseguí del rei Amadeu I que li concedís la Reial Cèdula de «sucesión y confirmación en el Título del Reino de Barón de Ribelles», com a «descendiente de Don Gispert Pons de Ribelles» (!). Contragué matrimoni amb la noble dama Concepció d’Olcinellas i de Romero i foren pares d’un fill, Josep Maria de Bofarull i d’Olcinellas (mort el 10.1.1929), que succeí en el títol de baró de Ribelles i ingressà al Cos de la Noblesa de Barcelona (1879). Es casà a Barcelona, el 20.10.1897, amb Pilar Vilaregut i Pallarès (morta el 1960), i el succeí en el títol el seu fill, Josep Maria de Bofarull i Vilaregut, que morí sense descendència el 1966, i fou el darrer agnat de la seva línia.

Ultra afegir les partícules ‘de’ i ‘don’ davant els noms i els cognoms Bofarull, Rafart, Tous, Torrents i Botella, a documentació reculada, amb la pretensió que semblin nobles, i de suprimir els oficis considerats innobles, i substituir-los per la paraula hacendado, ens demanem: com pogueren ingressar tots aquests Bofarull a la Reial Mestrança de Cavalleria de Saragossa i al Reial Cos de la Noblesa de Catalunya? Quina prova nobiliària presentaren? Perquè la desconeixem (“Paratge”, 12, Barcelona, 2000).

LA PRETENDIDA NOBLEZA DE LOS BOFARULL DE SAVALLÀ DEL COMTAT Y DE SANTA COLOMA DE QUERALT, TRASLADADOS A MATARÓ

En los últimos años del siglo XVII vivía en la ciudad de Reus una familia Bofarull. Uno de sus miembros, Josep Bofarull i Gavaldà, hijo de un botero y nieto por línea paterna de un carpintero, se dedicó a los negocios y puso una fábrica de aguardientes. En 1760 fue agraciado con el privilegio nobiliario de ciudadano honrado de Barcelona, en 1772 con el de caballero del Principado de Cataluña, y en 1774 con el de noble del Principado de Cataluña. Sus nietos, los nobles don Francesc y don Pròsper de Bofarull y Mascaró, su bisnieto, don Manuel de Bofarull i Sartorio, ingresaron en la Real Cofradía de la Soledad de la sede de Barcelona, respectivamente en 1847, 1850 y en 1850, y otro bisnieto, don Josep Francesc de Bofarull i de Plandolit, también lo hizo en la Real Maestranza de Caballería de Ronda.

Una familia homónima se estableció en el pueblo de Savallà del Comtat, donde el 26 de enero de 1681 se casó Miquel Bofarull (fallecido en el mismo pueblo el 16 de  marzo de 1712) con Maria Lluïsa Montanyà. Su padre, Pau Bofarull, era natural, según parece, de Tarragona (no obstante, no consta ningún Pau Bofarull en los libros de bautismos de la sede), y su hijo, Joan Bofarull i Montanyà (primero fue agricultor y después comerciante de trapos), se estableció en la villa de Santa Coloma de Queralt donde, el 17 de abril de 1713, contrajo matrimonio con Maria Sallà. Una vez viudo, se casó de nuevo, en Òdena, el 10 de septiembre de 1720, con Caterina Ventayols (Ventallols, Ventalló o Ventanals) y fueron padres de Magí Bofarull i Ventallos, nacido en Santa Coloma de Queralt el 23 de agosto de 1731 (en su partida de bautismo la palabra payés tiene una mancha que la hace prácticamente ilegible, como si un dedo mojado la hubiera intentado borrar; su padrino era hacía alpargatas). En 1755 echó raíces en Mataró, donde se casó, el 02 de mayo de 1758, con Maria Carbonell i Serra, hija de un candelero de cera. Murió en Mataró en 1811siendo droguero o confitero o comerciante. Tuvieron, entre otros, dos hijos: Magí y Francesc Bofarull i Carbonell, que formaron dos líneas de la familia.

I Línea

Formada por Magí Bofarull i Carbonell, nacido en Mataró el 05 de julio de 1764 y fallecido en 1845. Fue comerciante, maestro confitero y cerero. Se casó en Matató, previa dispensa del segundo grado de consanguinidad, el 01 de agosto de 1790, con su primea, Maria Teresa Josepa Carbonell i Riera, hija de una candelero de cera. Su hijo fue Gaspar Bofarull i Carbonell, comerciante, nacido en Mataró, el 01 de junio de 1814 y fallecido en 1885. Se casó en Mataró, el 06 de mayo de 1839, con Manuela Palau i Català y fie padre, de entro otros hijos, de Joan Bufarull i Palau, hacendado, nacido en Mataró el 11 de febrero de 1842 y fallecido en 1891. Fue vicecónsul de Portugal y el primero en anteponer a su primer apellido la partícula de seguramente a raíz de su matrimonio, en Barcelona, el 28 de noviembre de 1867, con la noble Dolors de Franch i Pareja, fallecida en 1919. Tuvieron, entre otros, dos hijos: Manuel de Bofarull i de Franch nacido en Mataró en 1868 y fallecido soltero en 1906, habiendo ingresado (¿con qué pruebas?) en el Cuerpo de la Nobleza de Barcelona en 1892; y Josep Maria de Bofarull i de Franch, nacido en Mataró el 06 de junio de 1881 y fallecido en 1914, que también ingresó en el Cuerpo de la Nobleza de Barcelona en 1908. Josep Maria se casó en Barcelona, el 15 de octubre de 1908 con Teresa Tous i Forcada, fallecido en 1958, y tuvieron por hijo a Manuel de Bofarull i de Tous, nacido en Argentona, el 20 de agosto de 1909; fue caballero de la orden del Santo Sepulcro y, desde 1959, del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña. Se casó en Vilanova i la Geltrú, el 19 de octubre de 1950, con Maria Assumpció Torrents i Botella. Sus hijos son Manuel y Josep Maria de Bofarull i de Torrents, nacidos en Sant Boi de Llobregat, respectivamente el 21 de abril de 1953 y el 23 de septiembre de 1954. Ambos ingresaron como nobles en el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña en 1981.

II Línea

Fue originada por Francesc Josep Bofarull i Carbonell, nacido en Mataró el 03 de octubre de 1769 y fallecido en Barcelona hacia 1835. Se casó en Mataró, el 04 de junio de 1797, con Anna Maria Rafart i Soler, Fue su hijo, entre otros, Josep Bofarull i Rafart, nacido en Cartagena y fallecido en Barcelona el 07 de diciembre de 1878. Fue el primero de su línea en usar la partícula de delante de su primer apellido. En 1871 compró a la noble familia de los Duran el castillo de Ribelles. Ingresó en la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza en 1859 (¿con qué pruebas?) y consiguió del rey Amadeo I que le concediese Real Cédula de “sucesión y confirmación en el Título del Reino de Barón de Ribelles”, como “descendiente de Gispert Pons de Ribelles” (!) Contrajo matrimonio con la noble dama Concepció d’Olcinellas i de Romero y fueron padres de un hijo, Josep Mafia de Bofarull i d’Olcinellas (muerto el 10 de enero de 1929), su sucedió en el título de barón de Ribelles y que ingresó en el Cuerpo de la Nobleza de Barcelona (1879). Casó en Barcelona, el 20 de octubre de 1897, con Pilar Vilaregut i Pallarès (fallecida en 1960), y le sucedió en el título su hijo, Josep Maria de Bofarull i Vilaregut, que murió sin descendencia en 1966, y fue el último agando de su línea.

Además de añadir las partículas de y don delante de los nombres y los apellidos Bofarull, Rafart, Tous, Torrents y Botella, en la documentación antigua, con la pretención de que parezcan nobles, y de suprimir oficios considerados innobles, y sustituirlos por la palabra hacendado, nos prefuntamos: ¿cómo pudieron ingresar todos estos Bofarull en la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza y en el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña? ¿Qué  prueba nobiliaria presentaron? Porqué la desconocemos. (“Paratge”, 12, Barcelona, 2000).